Kvalitet / Miljö

Vi på Luleå Byggplåtslageri AB vill att våra kunder ska se oss som en professionell, pålitlig och lyhörd samarbetspartner. Vår ledstjärna är att genomföra våra projekt med hög kvalitet avseende teknik, tid och ekonomi och därmed nå hög kundtillfredsställelse.

Detta ska vi uppnå genom att:
• i dialog med våra kunder identifiera deras krav och förväntningar i varje projekt samt utveckla och genomföra vårt arbete utifrån dessa krav.

• genomföra våra projekt på ett professionellt sätt och ha kundens nytta som riktmärke.

• utveckla medarbetarnas kompetens inom aktuella fackområden.

• vara observanta kring miljöaspekterna i våra projekt och föra dialog med våra kunder kring alternativa sätt att minimera miljöpåverkan.

• ta hänsyn till miljöpåverkan i vår interna verksamhet.

• minst uppfylla kraven i alla tillämpliga lagar och bestämmelser.

Drivkraften är medarbetarnas engagemang, kompetens och ett bra informationsflöde.